“Certified Hospitality Educator – CHE” Award Ceremony

December 15, 2017
Khách sạn Aquari, 9A-9B Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, HCM